Zgodnie z Prawem zamówień publicznych z przetargu należy wykluczyć wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na wynik postępowania. W doktrynie i orzecznictwie podnosi się, że istotą tego rozwiązania jest zabezpieczenie wykonawcy przed podjęciem błędnej decyzji, nawet wówczas, gdy potencjalny wykonawca nie działał w bezpośrednim zamiarze wprowadzenia go w błąd. Jednocześnie ustawodawca w żaden, nawet przykładowy, sposób nie sprecyzował o jakie informacje tu chodzi. Natomiast Krajowa Izba Odwoławcza w swoim orzecznictwie przyjmuje ich stosunkowo szeroką wykładnię, uznając, że regulacja ta dotyczy informacji mogących mieć wpływ na wszelkie – a więc także wydawać by się mogło – mało istotne decyzje zamawiającego. Jednocześnie wprowadzające w błąd informacje nie muszą rzeczywiście wywrzeć takiego wpływu – wystarczy, że stworzą  potencjalną możliwość zaistnienia takiej sytuacji (zob. wyrok KIO z dnia 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt 1428/18). Stąd też wykonawca, który w wyniku dowolnych okoliczności przekazał zamawiającemu nieprawdziwą informację zawsze musi liczyć się z możliwością wykluczenia z przetargu.

Tezę tę potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. akt 929/19. Sprawa dotyczyła przetargu  na budowę fragmentu autostrady, w którym zamawiający postanowił, że wykonawca musi dysponować osobą posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót mostowych. Przetarg wygrało konsorcjum, które wykazało spełnienie tego warunku. Jednak, kiedy sam zamawiający zapytał wskazaną osobę, czy faktyczne pełniła taką funkcję okazało się, że informacja zawarta w dokumentacji jest nieprawdziwa. Wobec tego zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia braku. Takie rozstrzygnięcie zostało zaskarżone do KIO, która nakazała wykluczenie wykonawcy z przetargu. W uzasadnieniu to tego wyroku stwierdzono, że przedsiębiorca sam powinien weryfikować prawdziwość danych zawartych w składanej przez niego dokumentacji konkursowej, a zaniechanie tego obowiązku i podanie w jego wyniku błędnej informacji oznacza wprowadzanie w błąd zamawiającego.