Działalność Komisji Weryfikacyjnej, której podstawowym celem jest badanie legalności decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących tzw. gruntów warszawskich, od samego początku wzbudza ogromne zainteresowanie, a jednocześnie kontrowersje. W każdym razie jednym z głównych skutków jej aktywności jest wydawanie szeregu decyzji administracyjnych przenoszących z powrotem na własność Warszawy gruntów, które zostały przekazane następcom prawnym ich dawnych właścicieli z naruszeniem prawa. Problem jednak polega na tym, że decyzje te często są uchylane przez sądy administracyjne, co z kolei powoduje, że w rzeczywistości działalność Komisji nie zawsze spełnia zakładane cele. Poza tym spore problemy interpretacyjne wzbudzają uregulowania prawne, na mocy których orzeka Komisja Weryfikacyjna – a więc ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Do jednego z nich odniósł się niedawno Sąd Najwyższy.

Otóż zgodnie z art. 23 ust. 1 powołanej ustawy Komisja ma prawo m.in. ustanowić – w przypadku decyzji, która nie wywołała nieodwracalnych skutków prawnych – zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości. Na gruncie tego przepisu powstał problem, czy ustanowiony na jego podstawie zakaz dotyczy także sytuacji, w których do zbycia prawa użytkowania wieczystego dochodzi na mocy połączenia przez przejęcie spółek prawa handlowego. Zagadnienie to rozstrzygnął Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 25 lipca 2019 roku, sygn. akt III CZP 19/19. Stwierdził w niej, że taka sytuacja nie podlega pod art. 23 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy. Co prawda pisemne uzasadnienie tego orzeczenia nie zostało jeszcze opublikowane, jednak z przekazów medialnych wynika, że sąd ustnie motywując swoje stanowisko uznał, że zakaz ten nie dotyczy sukcesji generalnej – a z taką mamy do czynienia w przypadku połączenia przez przejęcie. W praktyce oznacza to, że Komisja Weryfikacyjna nie ma uprawnień do ingerowania w proces łączenia spółek prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.