Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zamiennym pozwoleniu na budowę. Organ nadzoru nakłada w takim przypadku na inwestora obowiązek sporządzenia i przedstawienia zamiennego projektu budowlanego. Musi on uwzględnić zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych, a w razie potrzeby przeprowadzenie określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych prac do stanu zgodnego z prawem. Jest to niezbędne, aby otrzymać zamienne pozwolenie na budowę. 

Zamiennie pozwolenie na budowę a prawo budowlane

Zgodnie z Prawem budowlanym istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie, gdy otrzyma się zamienne pozwolenie na budowę. Natomiast zamienne pozwolenie na budowę nie jest wymagane  w przypadku, gdy odstąpienie nie dotyczy zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji). W przypadku, gdy inwestor istotnie odstąpił od zatwierdzonego projektu budowlanego, ewentualnie innych warunków pozwolenia na budowę organ nadzoru nakłada na niego obowiązek sporządzenia i przedstawienia zamiennego projektu budowlanego.

Projekt budowlany zamienny – co zawiera?

Projekt zamienny musi uwzględnić zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych, a w razie potrzeby przeprowadzenie określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych prac do stanu zgodnego z prawem. W ostatnim czasie Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 kwietnia br., sygn. akt IV SA/Po 96/18 potwierdził pogląd pojawiający się wcześniej w orzecznictwie, że niewypełnienie obowiązku wykonania zamiennego projektu budowlanego należy rozumieć szeroko. Obejmuje ono zarówno nieprzedstawienie przez inwestora projektu, jak i, w którym nie można było zatwierdzić przedstawionego projektu ze względu na jego sprzeczność z przepisami prawa albo też zawarcie w nim przez adresata decyzji rozwiązań, które nie uwzględniały nałożonego obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych.

Przeczytaj również, dlaczego przekroczenie zakresu zgłoszenia może oznaczać poważne problemy dla inwestora