Każdy przedsiębiorca mający zamiar ubiegać się o realizację zamówienia publicznego bada przede wszystkim dwie kwestie: zakres prac do wykonania oraz czas przeznaczony przez zmawiającego na ich realizację. Oczywiście zagadnienia te powinny zostać jasno sprecyzowane na etapie wyłaniania wykonawcy, a więc w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Jednocześnie każda zmiana, np. wydłużenie lub skrócenie terminu na sfinalizowanie prac otwiera pytanie, w jaki sposób taka czynność wpływa na tok postępowania. W przypadku zmian w SIWZ, które mają charakter istotny, przeważnie oznacza to konieczność wydłużenia terminu na składanie ofert. Natomiast, jeżeli wykonawca został już wyłoniony, a zmiany miałaby zostać wprowadzone do umowy, sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Co do zasady Prawo zamówień publicznych zabrania wprowadzania do już zawartej z wykonawcą umowy takich treści, które nie wynikają z oferty. Jednocześnie należy pamiętać, że ustawodawca przewidział kilka wyjątków od tego zakazu, a w praktyce sprowadzają się one do możliwości przeprowadzania w umowie zmian nie mających charakteru istotnego.

Jeżeli więc zamawiający ma zamiar po podpisaniu umowy z wykonawcą określić nowy termin realizacji prac, musi zdecydować, czy taka zmiana ma charakter istotny. Do kwestii tej odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza, która w swojej uchwale z dnia 2 lipca 2019 roku, sygn. akt KIO/KD 45/19 uznała, że ocena tego, czy zmiana terminu wykonania umowy zawartej w celu realizacji zamówienia publicznego ma taki charakter, uzależniona jest od okoliczności konkretnego przypadku. Co istotne z orzeczenia tego wynika, że KIO dopuszcza sytuację, w której konieczność wydłużenia terminu realizacji zamówienia wynika z błędów popełnionych przez zamawiającego na etapie przygotowywania konkursu, a więc np. niewłaściwego oszacowania przez niego czasu potrzebnego do wykonania zamówienia. Nie zmienia to jednak faktu, że z praktycznego punktu widzenia dużo prostszym rozwiązaniem, niż przeprowadzanie tego rodzaju ocen, jest określenie w samej umowie ewentualnych zasad zmiany terminu na jej sfinalizowanie.