Nieruchomości rolne bardzo często stanowią niezwykle korzystne miejsce do przeprowadzenia różnego rodzaju inwestycji, w tym mieszkaniowych. Wynika to – paradoksalnie – z faktu, że sporo gruntów rolnych znajduje się w granicach miast, a także w obszarze miejscowości bezpośrednio przylegających do dużych ośrodków, a więc wręcz idealnych lokalizacjach do zrealizowania przedsięwzięcia deweloperskiego. Tymczasem w polskich realiach prawnych istnieje szereg ograniczeń w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, wynikających przede wszystkim z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. To właśnie w tym akcie prawnym kilka lat temu wprowadzono regulacje, na mocy których nabyć ziemię rolną mogli właściwie jedynie rolnicy indywidualni. Co prawda reżim ten w ostatnich latach złagodzono, jednak nadal każdy mający zamiar nabyć nieruchomości rolne – także na cele inwestycyjne – musi liczyć się z poważnymi ograniczeniami – w tym z koniecznością prowadzenia gospodarstwa rolnego po dokonaniu zakupu.

Zgodnie ze wspomnianą już ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości. Co więcej – w okresie tym nie można sprzedać nabytych gruntów rolnych, ani oddać ich w posiadanie innym podmiotom. Ustawodawca przewidział jednak kilka wyjątków od tych reguł. Przede wszystkim – co istotne głównie z punktu widzenia deweloperów – tego rodzaju nieruchomość można zbyć, jeżeli jest położona w granicach administracyjnych miasta, a jej powierzchnia nie przekracza jednego hektara. W takich sytuacjach nie znajduje zastosowania także obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego. Warto jednak pamiętać, że w przypadku naruszenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, czynność prawna dotycząca nieruchomości rolnej może okazać się nieważna bądź jej własność może przejść na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – co w praktyce oznacza przekreślenie planów inwestycyjnych na tego rodzaju gruncie.