Od blisko dziesięciu lat w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód działa e-sąd, umożliwiający rozpoznawanie stosunkowo prostych spraw o roszczenia pieniężne, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem złożenia pozwu, a jednocześnie można je udowodnić stosownymi dokumentami. Ze względu na fakt, że tego rodzaju postępowanie upominawcze przebiega elektronicznie, stało się bardzo popularnym narzędziem, wykorzystywanym zwłaszcza przez wierzycieli posiadających wielu dłużników, jak np. banki, czy inne instytucje pożyczkowe. Tezę tę potwierdzają statystyki – do e-sądu każdego roku wpływa ok. 2 mln spraw. Tymczasem wszyscy korzystający z tej procedury muszą przygotować się na bardzo poważne zmiany w jej biegu, wprowadzone na mocy noweli Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 7 lutego br. Podstawowa nowość dotyczy sposobu doręczenia nakazu zapłaty – dokonanie tej czynności na adres zameldowania zawsze będzie skuteczne. Tym samym ustawodawca na potrzeby elektronicznego postępowania upominawczego ustanowił wyjątkowy tryb doręczeń.

Jednocześnie w myśl nowych przepisów w sytuacji, gdy okaże się, że nie można doręczyć pozwanemu nakazu zapłaty w kraju sąd uchyli nakaz zapłaty i umorzy postępowanie. Regulacja ta nie będzie miała zastosowania tylko wówczas, gdy powód w terminie wyznaczonym przez sąd – jednak nie dłuższym, niż miesiąc – usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu. Mówiąc inaczej w przypadku, gdy osoba fizyczna np. wymelduje się i wyjedzie za granicę, powód sam będzie musiał ustalić jej miejsce zamieszkania. W przeciwnym wypadku po prostu nie będzie mógł skutecznie skorzystać z elektronicznego postępowania upominawczego. Warto przy tym pamiętać, że w ramach tego postępowania nie ma możliwości skorzystania z nowo wprowadzonego doręczenia komorniczego. Jednocześnie omawiany tu wyjątek od fikcji doręczenia na adres zameldowania nie dotyczy dłużników mieszkających w Polsce. Stąd, jeżeli nie obiorą oni nakazu pod swoim „oficjalnym” adresem, stracą możliwość złożenia sprzeciwu, co z kolei będzie oznaczało uprawomocnienie się nakazu. Wówczas droga do rozpoczęcia egzekucji komorniczej stanie się otwarta.