Nie ma wątpliwości, że wprowadzenie przez gminy aktów planowania przestrzennego ogranicza możliwość wykonywania prawa własności. Z tego względu postanowienia studium uwarunkowań oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego muszą ściśle odpowiadać przepisom prawa – inaczej wszelkie ograniczenia nimi wprowadzone będą po prostu bezprawne. Oczywiście z punktu widzenia władz samorządowych jest to dodatkowa trudność, której muszą sprostać przy uchwalaniu tego typu aktów prawa miejscowego. Jednak dla wszystkich właścicieli działek te uwarunkowania prawne są szansą na obronę przed niekorzystnymi rozwiązaniami planistycznymi. Dobrym przykładem takiego stanu rzeczy jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 13 czerwca 2019 roku, w którym zakwestionował on postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednej z gmin m.in. w zakresie, w jakim ustalał on warunki dopuszczalności przeprowadzenia podziału gruntów.

Otóż Rada Gminy w miejscowym planie określiła zamiennie zasady dla dokonywania scalenia i podziału oraz podziału nieruchomości. Należy pamiętać, że z punktu widzenia prawa są to dwie zupełnie odrębne od siebie procedury. Scalanie i podział nieruchomości – mówiąc najogólniej – może dotyczyć dużego obszaru i służy poprawie efektywności wykorzystania określonych gruntów. W tym celu poszczególne nieruchomości łączy się i na nowo dzieli tak, aby usunąć wszelkie trudności wynikające np. z ich niekorzystnego położenia, czy braku dróg dojazdowych. Natomiast „sam” podział nieruchomości polega na wydzieleniu kilku działek ewidencyjnych. W drugim przypadku miejscowy plan nie może zawierać żadnych ograniczeń, gdyż procedura podziału jest całościowo regulowana przez ustawę o gospodarce nieruchomościami. Tymczasem w zakwestionowanym przez wojewodę planie wprowadzono ograniczenia podziału działek budowlanych m.in. ze względu na konieczność zachowania określonej powierzchni, czy kąta położenia działek w stosunku do pasa drogowego. Wojewoda uznał tego typu zapisy za bezprawne a jednocześnie zbyt daleko ograniczające wykonywania prawa własności.