Izba Cywilna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę dotyczącą kwestionowania wpisu hipoteki do księgi wieczystej. To ważne rozstrzygnięcie dla całego rynku nieruchomości.

W uchwale z dnia 8 września 2021 roku, sygn. akt III CZP 28/21 Sąd Najwyższy stwierdził, że domniemanie zgodności treści wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanie prawnym MOŻE ZOSTAĆ OBALONE WŁAŚCIWIE W KAŻDYM POSTĘPOWANIU. Nie jest więc konieczne wszczynanie sprawy o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Uchwała ta DOTYCZY TAKŻE WPISU HIPOTEKI.

Z tego względu w toku postępowania można skutecznie podnieść zarzut niezgodności. Sąd zaś ma możliwość samodzielnie ustalić tę kwestię, o ile jest ona przesłanką wydania ostatecznego rozstrzygnięcia.

Jednak w takich sytuacjach ORZECZENIE SĄDU NIE PROWADZI DO ZMIANY WPISU W KSIĘDZE WIECZYSTEJ, wywierając skutki tylko pomiędzy stronami postępowania.

Przykładowo więc w sprawach o zapłatę można badać, czy zabezpieczenie w ogóle powstało, bądź czy nie upadło przed wszczęciem postępowania.

To zaś ważna informacja właściwie dla wszystkich, którzy zabezpieczają jakiekolwiek wierzytelności hipoteką.