Sejm przyjął projekt zmian w Kodeksie pracy, których podstawowym celem jest wprowadzenie regulacji umożliwiających pracownikom łatwiejsze dochodzenie swoich praw. Stąd planowane zmiany mają objąć m.in. kwestie związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu mobbingu, czy rozszerzenia przesłanek dyskryminacji pracowników. Ustawodawca ma także zamiar zrównać pozycję pracowników w zakresie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. W pierwszym zakresie pracownik zyska możliwość dochodzenia od pracodawcy zadośćuczynienia i odszkodowania także wówczas, gdy pracodawca nie rozwiązał z nim stosunku pracy. Jest to bardzo ważna zmiana z punktu widzenia dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu, gdyż w obecnym stanie prawnym stosowne powództwo może zostać skierowane do sądu tylko wtedy, gdy doszło do rozwiązania stosunku pracy.

 

Jeżeli uchwalona nowela wejdzie w życie, pracownik będzie mógł skierować tego typu sprawę do sądu w dwóch przypadkach:  w razie rozwiązania umowy o pracę wskutek mobbingu oraz w przypadku wyrządzenia mu – w rezultacie stosowania mobbingu – szkody, niezależnie od tego, czy stosunek pracy nadal trwa czy też został on rozwiązany przez pracodawcę. Ważne zmiany obejmą także pracowników korzystających z urlopów rodzicielskich i macierzyńskich. Założeniem noweli jest zrównanie sytuacji prawnej korzystających z tego typu form dni wolnych od pracy. W związku z tym dotychczasowe środki ochrony przysługujące rodzicom udającym się na „urlop rodzinny” zostaną rozszerzone także na pracowników – innych członków najbliższej rodziny korzystających z tego typu urlopów. W praktyce wprowadzenie zakładanych zmian zrówna sytuację pracownika-innego członka najbliższej rodziny, korzystającego z urlopu macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego, z sytuacją pracownika-ojca wychowującego dziecko.