W ramach ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego ustawodawca sprecyzował zasady ustalania obszaru oddziaływania obiektu. Z punktu widzenia realizacji inwestycji jest to jedna z najważniejszych kategorii, mająca bezpośredni wpływ min. na uzyskanie statusu strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę przez jej sąsiadów. Właściwie nie ma potrzeby kogokolwiek przekonywać – a zwłaszcza prowadzących duże inwestycje budowlane – że tego rodzaju okoliczności mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza w perspektywie możliwych problemów z realizacją inwestycji. Tymczasem dotychczasowe przepisy regulujące kwestie wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu były dalekie od precyzji – ustawodawca nakazywał brać w tej kwestii pod uwagę teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Jednocześnie w orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtował się pogląd nakazujący szerokie pojmowanie „ograniczeń w zagospodarowaniu”, zaliczając do nich np. hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, czy zanieczyszczenie powietrza. Dla inwestorów oznaczało to konieczność liczenia się ze zdaniem niezwykle szerokiego kręgu sąsiadów.

Według nowej definicji obszar oddziaływania obiektu obejmie jedynie teren, w stosunku do którego realizacja danego obiektu spowoduje ograniczenia w możliwości zabudowy. Będzie on definiowany na podstawie właściwych przepisów, a więc przede wszystkim unormowań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W każdym razie pewne jest, że zakres swobody organów administracji budowlanej w omawianym tu zakresie będzie dużo mniejszy, niż dotychczas. Jednocześnie – dzięki stosunkowo jasnym i precyzyjnym kryteriom – właścicielom nieruchomości znajdujących się nawet stosunkowo blisko inwestycji będzie dużo trudniej uzyskać status strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. To zaś jest realne ułatwienie właściwie dla każdego inwestora, pozwalające rozsądnie zaplanować skalę możliwych trudności na wstępnym etapie inwestycji. Przy czym należy pamiętać, że obszar oddziaływania obiektu wyznaczony przez projektanta nie musi pokrywać się z tym określonym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, gdyż tego rodzaju ustalenia przeprowadza się niezależnie od siebie.