Umowa o roboty budowlane została zdefiniowana w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z nim w jej ramach wykonawca zobowiązuje się do wykonania obiektu – zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej – inwestor zaś zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania robót (zwłaszcza do przygotowania terenu i dostarczenia projektu) i odebrania obiektu oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia. Z punktu widzenia dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonania prac, niezwykle istotne jest określenie natury prawnej „odebrania budynku” – a zwłaszcza odpowiedź na pytanie, czy inwestor zawsze ma obowiązek przeprowadzić odbiór po zakończeniu prac, czy też może poczekać do zbadania prawidłowości ich wykonania. W niektórych umowach o roboty budowlane strony zastrzegają klauzule, zgodnie z którymi np. odbiór ma nastąpić dopiero po sporządzeniu protokołu bezusterkowego wykonania inwestycji. Jednak sądy kwestionują ważność tego rodzaju postanowień umownych. Dobrym przykładem może tu być wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 roku, sygn. akt I ACa 253/15. W orzeczeniu tym sąd uznał, że odbiór wykonanych prac budowlanych jest obowiązkiem inwestora, a dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powinno odbywać się w trybie określonym przez właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

Uzasadniając swoje stanowisko warszawski Sąd Apelacyjny uznał, że umożliwienie zwlekania przez inwestora z odbiorem budynku do czasu stwierdzenia, że nie ma on jakichkolwiek (nawet drobnych) wad, umożliwiałoby właściwie dowolne zwlekanie z wypłatą wynagrodzenia wykonawcy – co jest skutkiem odbioru budynku – a jednocześnie pozwalałoby inwestorowi na naliczanie kar za nieterminowe wykonanie prac. Jednocześnie należy zasygnalizować, że obowiązek odbioru budynku nie może mieć charakteru bezwzględnego – a więc aktualizującego się nawet wówczas, gdy budynek nie odpowiada przedstawionemu projektowi lub ma bardzo istotne wady, właściwie dyskwalifikujące go, jako odpowiadającemu umówionemu zakresowi prac. W takich okolicznościach – co również wskazano w cytowanym wyroku – inwestor może odmówić odbioru, jednak to na nim spoczywa obowiązek udowodnienia, że odmowa ta była motywowana poważnymi wadami budynku. Mówiąc inaczej: odbiór prac i zapłata wynagrodzenia jest obowiązkiem inwestora, jednak pod warunkiem, że budynek spełnia określone w przedstawionym projekcie wymagania.