Wzrastająca liczba upadłości i otwartych spraw restrukturyzacyjnych jest jednym ze wskaźników skali kryzysu, z jakim mamy do czynienia. W tym kontekście warto pamiętać, że obowiązujące od stycznia Prawo zamówień publicznych UTRUDNIA OTRZYMANIE PUBLICZNYCH KONTRAKTÓW PODMIOTOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ.

Aktualny katalog przyczyn, z powodu których zamawiający ma prawo (ale nie obowiązek) wykluczyć wykonawcę z postępowania, jest szerszy, niż poprzednio.

Obok takich przesłanek, jak OTWARCIE LIKWIDACJI, OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI, zawieszenie działalności gospodarczej, czy zawarcie układu z wierzycielami ustawodawca dodał znajdowanie się przez przedsiębiorcę w INNEJ TEGO RODZAJU SYTUACJI WYNIKAJĄCEJ Z PODOBNEJ PROCEDURY.

Za taką zaś z pewnością może zostać uznana chociażby restrukturyzacja. Dlatego, nawet zawarcie i terminowe wykonywanie w jej ramach układu z wierzycielami samo przez się nie chroni przedsiębiorcę od wykluczenia z postępowania.

Oczywiście WSZYSTKO ZALEŻY OD PRAKTYKI, JAKĄ PRZYJMĄ ZAMAWIAJĄCY i jej ewentualnej oceny przez Krajową Izbę Odwoławczą i sądy. Jednak już teraz warto apelować do zamawiający o ostrożne korzystanie z nowych uprawnień w omawianym tu zakresie.