Trwająca od dawna dyskusja nad potrzebą przeprowadzenia solidnej deregulacji, zmierzającej przede wszystkim do likwidacji zbędnych i uciążliwych formalności, jak dotąd – niestety – nie przyniosła pożądanych rezultatów. Tymczasem nadmiar regulacji, do tego przeważnie o niskiej jakości legislacyjnej, jest prawdziwą zmorą dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą – zarówno na poziomie niewielkiej firmy, jak i poważnego przedsiębiorstwa. W tej perspektywie warto zauważyć, że w Nowy Rok weszła w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. W jej wyniku znowelizowano kilkadziesiąt aktów normatywnych, w tym przede wszystkim Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o rzemiośle, o rachunkowości, czy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W przypadku – dotyczących właściwie wszystkich przedsiębiorców – zmian w KC i KPC należy zasygnalizować rozciągnięcie w niektórych przypadkach na prowadzących działalność gospodarczą ochrony przyznanej konsumentom oraz wprowadzenie nowego typu ugody: w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

 

W ten sposób strony różnego rodzaju postępowań związanych z ochroną konkurencji i konsumentów zyskały możliwość zawarcia ugody. Jest to zupełnie nowe rozwiązanie, gdyż – jak dotąd – tego rodzaju sprawy były wyłączone spod możliwości ugodowego załatwienia. W samej ugodzie strony będą mogły ustalić sposób rozstrzygnięcia sporu, który następnie zostanie poddany sądowej kontroli. Oczywiście – podobnie jak w każdym przypadku sądowej kontroli ugody – nie zostanie zaakceptowana ugoda sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego oraz zmierzająca do obejścia prawa, a także niezrozumiała bądź zawierająca sprzeczności. W przypadku, w którym strony wyrażą chęć zawarcia ugody, sąd ochrony konkurencji i konsumentów zawiesi postępowanie. Wówczas rozpocznie bieg trzymiesięczny termin na zawarcie ugody, jeżeli nie uda się tego celu osiągnąć, sąd podejmie na nowo procedowanie. Natomiast w sytuacji zawarcia i zatwierdzenia ugody, postępowanie zostanie – w części nią objętą – umorzone. W każdym razie wprowadzanie tego rodzaju zmian czytelnie dowodzi, że ustawodawca przykłada coraz większą uwagę do ugodowego załatwiania sporów. Rzeczywiście w wielu przypadkach – zwłaszcza spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – jest to rozwiązanie szybsze, tańsze i efektywniejsze.