Od dłuższego czasu rząd prowadzi szereg działań mających na celu popularyzację partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym obszarze należy wyróżnić powierzenie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju religijnego (obecnie Ministrowi Inwestycji i Rozwoju) nowych zadań, zwłaszcza w zakresie wydawania na wniosek podmiotu publicznego opinii o zasadności realizacji danej inwestycji w formule PPP, udzielania wsparcia podmiotom publicznym realizującym tego typu przedsięwzięcia, publikowanie wzorów dokumentów niezbędnych do wykorzystania tej formuły, a także dokonywania analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego. Rzeczywiście w zakresie tych zadań właściwy minister podjął dotychczas szereg inicjatyw, które z pewnością pozytywnie wpłynęły na zainteresowanie partnerstwem – przede wszystkim ze strony potencjalnych partnerów publicznych, od których faktycznie zależy możliwość wykorzystania PPP. Tymczasem ustawodawca postanowił, że Minister Inwestycji i Rozwoju będzie mógł powierzyć wykonywanie tych zadań – powołanemu na mocy ustawy z 4 lipca br. o systemie instytucji rozwoju – Polskiemu Funduszowi Rozwoju.

 

W myśl cytowanej ustawy Fundusz będzie prowadził działalność gospodarczą, w zakresie m.in. udzielania finansowania przedsiębiorcom, czy też wykonywania zadań powierzonych przez organy administracji rządowej w zakresie inwestycji kapitałowych. W tym drugim obszarze mogą mieścić się także zadania z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Biorąc pod uwagę, że Polski Fundusz Rozwoju będzie działał na zasadach rynkowych, stwarza to szanse na bardziej „biznesowe” doradztwo jednostkom publicznym w zakresie PPP. Na mocy tej samej ustawy, która wejdzie w życie 5 września br., Minister zyska prawo przekazania Funduszowi dotacji celowej na realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. To z kolei oznacza, że Fundusz nie tylko będzie mógł zajmować się promowaniem tej formy realizacji zadań publicznych, ale bezpośrednio brać udział w inwestycjach realizowanych w ramach PPP.  Oczywiście to, czy w ogóle Fundusz będzie zajmował się tą problematyką zależy przede wszystkim od woli Ministra Inwestycji i Rozwoju.