Pod koniec października Krajowa Izba Odwoławcza podsumowała swoją działalność z 2017 roku. Pośród wielu wątków sporo miejsca poświecono problemom prawnym, które pojawiły się w toku jej zeszłorocznego orzecznictwa. Do najciekawszych należy zaliczyć takie kwestie jak problematykę podwykonawstwa przy realizacji zamówienia publicznego, opisu warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań stawianych wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, wykluczenia wykonawcy z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, czy tzw. procedury odwróconej. W pierwszym ze wskazanych zakresów należy podkreślić, że w orzecznictwie KIO ugruntowało się stanowisko, że podanie w ofercie nazw podwykonawców ma jedynie charakter informacyjny, a brak podania w formularzu ofertowym informacji o podwykonawcach nie powoduje niezgodności treści oferty z treścią SIWZ – tym samym nie może stać się przyczyną jej odrzucenia.

Ponadto KIO stanęła na stanowisku, że ubiegający się o realizację zamówienia publicznego może wykazać swoje doświadczenie zdobyte wcześniej w konsorcjum tylko w zakresie faktycznie wykonanych przez niego czynności. Jednocześnie zamawiający musi dokonać badania tych okoliczności bez względu na to, czy zamieścił stosowne informacje w ogłoszeniu lub SIWZ. Oznacza to odrzucenie poglądu, zgodnie z którym doświadczenie konsorcjum przysługuje w całości każdemu z jego członków. W kwestii niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy w orzecznictwie Izby ukształtował się pogląd, według którego za takie uchybienie może zostać uznane powtarzające się nagminnie takie same wady świadczenia wykonawcy, także nie w zakresie najistotniejszych wymagań, w tym notoryczne niedochowanie terminu wykonania zamówienia. Natomiast w kwestii procedury odwróconej KIO stwierdziła m.in., że niedopuszczalna jest dorozumiana rezygnacja z tej procedury przez zamawiającego, jak również rezygnacja z niej po terminie składania ofert.