Jednym z najważniejszych problemów zamówień publicznych jest efektywność wydatkowania środków. Dlatego ZAMAWIAJĄCY PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA POWINIEN DOBRZE PRZEANALIZOWAĆ SWOJE POTRZEBY.

Zresztą z podobnych założeń wychodzi ustawodawca, który w obowiązującym od blisko roku Prawie zamówień publicznych ZOBOWIĄZAŁ ZAMAWIAJĄCYCH DO PRZEPROWADZENIA ANALIZY POTRZEB I WYMAGAŃ – UWZGLĘDNIAJĄC W NIEJ RODZAJ I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA.

Poza tym w analizie trzeba zastanowić się nad możliwościami zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych; ROZEZNANIA RYNKU (ZWŁASZCZA W ASPEKCIE ALTERNATYWNYCH ŚRODKÓW ZASPOKOJENIA ZIDENTYFIKOWANYCH POTRZEB I MOŻLIWYCH WARIANTÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA), czy orientacyjnej wartości zamówienia dla każdego z wybranych wariantów.

W porównaniu z poprzednim stanem prawnym wskazana tu analiza stanowi nowość, jednak jej solidne sporządzenie jest szansą na dobre przygotowanie postępowania, a tym samym podniesienie efektywności wydatkowania środków publicznych.