Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w prawo ich własności było jedną z najważniejszych w ostatnich latach zmian dla rynku nieruchomości. Podobne rozwiązania są obecnie przygotowywane dla przedsiębiorców.

Zgodnie z rządowymi założeniami UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI GRUNTÓW WYKORZYSTYWANYCH NA CELE INNE NIŻ MIESZKANIOWE ZYSKALIBY MOŻLIWOŚĆ NABYCIA PRAWA ICH WŁASNOŚCI ZA OPŁATĄ UWZGLĘDNIAJĄCĄ WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI.

Mechanizm ten dotyczyłby przede wszystkim gruntów przeznaczonych do PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Zdaniem projektodawców konieczność zmian w dotychczasowej konstrukcji prawa użytkowania wieczystego wynika z obaw przedsiębiorców przed długofalowym inwestowaniem na użytkowanych wieczyście gruntach.

Zmiany te mają stać się jednym z etapów WYGASZANIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, zapewniając spójny system odpłatności za grunt będący własnością Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego.

W grę wchodzi także rozwiązanie problemu udzielania niedozwolonej pomocy publicznej wynikającego z obowiązujących w ustawie o gospodarce nieruchomościami zasad zbywania użytkowanej wieczyście nieruchomości.