Początkiem 2018 roku utworzono w Polsce Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – określany w skrócie, jako BDO. W istocie obowiązek wpisania się do tego rejestru obejmuje niezwykle szeroki katalog osób fizycznych i prawnych. Co ważne – przede wszystkim z praktycznego punktu widzenia – dotyczy on nie tylko podmiotów wytwarzających odpady oraz prowadzących ich ewidencje, ale również wprowadzających do obrotu na terytorium Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny; a także produkujących lub importujących opakowania bądź też sprowadzających je z innych krajów Unii Europejskiej. Warto pamiętać, że na specjalnie dedykowanej stronie internetowej (bdo.mos.gov.pl) można jednoznacznie zweryfikować – wypełniając stosowną ankietę – czy dany przedsiębiorca jest objęty takim obowiązkiem. Sam wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego dotyczy obowiązek wpisu.

 

Należy także pamiętać, że w niektórych przypadkach marszałek województwa dokonuje wpisu do przedmiotowego rejestru z urzędu. Dotyczy to m.in. podmiotów, które do końca tego roku zostały wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; uzyskały pozwolenie zintegrowane, czy też zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. W przypadku przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru muszą oni pokryć zarówno opłatę rejestrową w wysokości 100 złotych, jak i opłatę roczną – 300 złotych. Jednocześnie z obowiązku dokonania wpisu zostały zwolnione m.in. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, które wykorzystują odpady jedynie na potrzeby własne, a także transportujący wytworzone przez siebie odpady. Niedopełnienie zaś obowiązku rejestracji wiąże się z zagrożeniem – stosunkowo dotkliwą sankcją karną – w postaci kary aresztu albo grzywny nawet do miliona złotych. Termin na rejestrację mija 31 grudnia br.