Pomimo upływu czasu od wejścia w życie nowych unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, nadal wiele firm boryka się z problemami i niejasnościami związanymi z wdrażaniem RODO – jednocześnie właściwie nikogo nie trzeba przekonywać, jak dużym przedsięwzięciem organizacyjnym jest dostosowywanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej do obecnych wymogów. Z punktu zaś widzenia klientów, RODO kojarzy się przede wszystkim z koniecznością zapoznawania się z wieloma – często niejasnymi – regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Oczywiście w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła świadomość osób, których dane dotyczą, przysługujących im praw, jednak nie ma wątpliwości, że ochrona danych osobowych jest poważnym wyzwaniem w prowadzeniu własnego biznesu. Sytuację tę chce zmienić Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który kilka dni temu wystąpił do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o wprowadzenie zmian w prawie, redukujących obowiązki prowadzących działalność gospodarczą w stosunkowo niewielkiej skali w zakresie przetwarzania danych.

Postulat Rzecznika jest bardzo prosty: proponuje on umożliwienie mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub na jego stronie internetowej stosownych komunikatów. W obecnym stanie prawnym tego rodzaju możliwość dotyczy jedynie zawierania umów z konsumentami, tymczasem Rzecznik chce rozszerzenia tego wyjątku na wszelkie relacje handlowe dotyczące wskazanej grupy przedsiębiorców. Rzeczywiście takie rozwiązanie stanowiłoby znaczące ułatwienie dla prowadzenia działalności gospodarczej, stąd warto byłoby rozważyć jego wprowadzenie do ustawodawstwa. Tym bardziej, że same przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych stwarzają krajom członkowskim UE możliwość preferencyjnego potraktowania w tym zakresie właśnie małych i średnich przedsiębiorców.