Zgodnie z ustawą o elektromobilności, projektując i realizując budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, trzeba UWZGLĘDNIĆ ZAPEWNIENIE MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ, która pozwoli wyposażyć je w punkty ładowania. Ministerstwo Klimatu opracowuje właśnie rozporządzenie określające ZASADY OBLICZANIA MINIMALNEJ MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ.’

Według przywołanej powyżej ustawy PUNKTY ŁADOWANIA MAJĄ MIEĆ MOC NIE MNIEJSZĄ, NIŻ 3,7 Kw.

W projektowanym rozporządzeniu ustawodawca proponuje, aby w budynkach użyteczności publicznej zapewniać moc przyłączeniową, równą iloczynowi 20% planowanych stanowisk postojowych i mocy równej 3,7 kW.

Natomiast w BUDYNKACH WIELORODZINNYCH wymagania będą wyższe – MOC PRZYŁĄCZENIOWA BĘDZIE OBLICZANA MNOŻĄC LICZBĘ 50% MIEJSC POSTOJOWYCH PRZEZ 3,7 kW.

Zasady te NIE BĘDĄ STOSOWANE DO INWESTYCJI, co do których wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego ZŁOŻONO PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA.