Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna w grudniu zeszłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE MUSZĄ BYĆ MOŻLIWE DO WERYFIKACJI JUŻ NA ETAPIE ROZSTRZYGANIA KONKURSU.

Tym samym warszawski Sąd Okręgowy – będący w aktualnym stanie prawnym jedynym sądem rozpoznającym odwołania od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej – uznał, że analizując spełnianie kryteriów oceny ofert ZAMAWIAJĄCY NIE MOŻE POLEGAĆ JEDYNIE NA OŚWIADCZENIACH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCEDURZE.

To z kolei oznacza, iż sąd zakwestionował często spotykaną praktykę, dotąd akceptowaną także przez KIO, w której przyjmowano, że NIEWYWIĄZANIE SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ ZE ZŁOŻONYCH DEKLARACJI WERYFIKOWANE JEST DOPIERO NA ETAPIE WYKONYWANIA UMOWY, przykładowo poprzez nałożenie obowiązku zapłaty kar umownych.

Tymczasem sąd przyjął, że kwestie dotyczące odpowiedzialności wykonawcy za niewywiązanie się z umowy NIE MAJĄ ŻADNEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI, JAKIE MUSI PODJĄĆ ZAMAWIAJĄCY PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU.